Manteau Kimono

Manteau Kimono 8 fils
  • Cashmere 8 threads

  • Kimono sleeves
  • Platinum leather belt
  • One size
  • Colours :